Thông tin

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Các bước

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định. Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

          - Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo ngay sau thủ tục này):

 Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 1, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ)

 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Không có