Thông tin

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Lĩnh vực: Bưu chính
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Lệ phí: - Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sửa đổi, bổ sung

Các bước

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

(Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

Căn cứ pháp lý

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Yêu cầu

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp