Thông tin

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện.

Các bước

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.


- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Hồ sơ

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu).


- Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện.


- Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
Biểu mẫu đính kèm:
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH)

Căn cứ pháp lý

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015.


- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Yêu cầu

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
- Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.