Thông tin

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi
2.
Thẩm định hồ sơ
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo cấp giấy chứng nhận.

3.
: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa Sở KH&CN đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.
Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lí do.

Hồ sơ

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 

Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu);
2. - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp;
3. - Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:
+ Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức
* Bản sao có chứng thực hợp pháp quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; hồ sơ về nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng hoạt động trong lĩnh vực thay đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 6, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.
+ Thay đổi tên của tổ chức KH&CN
Bản sao có chứng thực hợp pháp quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN
Bản sao có chứng thực hợp pháp quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN.
+ Thay đổi người đứng đầu của tổ chức KH&CN
Hồ sơ về người đứng đầu của tổ chức KH&CN gồm:
* Bản sao có chứng thực hợp pháp Quyết định bổ nhiệm;
* Lý lịch khoa học của người đứng đầu (theo mẫu);
* Bản sao có chứng thực hợp pháp văn bằng đào tạo cao nhất.
Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập bổ sung thêm tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính thức.
+ Thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN
Hồ sơ về trụ sở chính: một trong các loại giấy tờ sau có chứng thực hợp pháp:
* Quyết định giao đất.
* Giấy phép xây dựng.
* Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn.
* Trường hợp thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận (sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) bổ sung: Văn bản xác nhận của cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân và bản sao giấy chứng nhận đã được cấp.
+ Thay đổi vốn của tổ chức KH&CN
* Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật.
* Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác; Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có); Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp (đối với tổ chức ngoài công lập).


Số bộ hồ sơ 02 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Yêu cầu

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ