Thông tin

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận
2. Bước 2 Thẩm định hồ sơ
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo cấp giấy chứng nhận.

3. Bước 3 : Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa Sở KH&CN đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.
Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lí do.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thành phần hồ sơ


1. - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ;
- Nếu bị mất:
+ Xác nhận của cơ quan công an
+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.
- Nếu bị rách, nát:
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp.


Số bộ hồ sơ 02 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ