Thông tin

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: không quy định thời gian
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ với tổ chức, cá nhân

Các bước

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Thông báo tuyển chọn, xét chọn Phòng Kế hoạch-Tài chính thông báo về việc đăng ký, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng phương thức gửi văn bản đến các tổ chức, cá nhân, đồng thời thông báo về việc đăng ký, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên trang tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Tổ chức tuyển chọn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Tiểu ban tư vấn tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ, sau đó thông báo kết quả tuyển chọn đến các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN ; tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và trình Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt.
4. Phê duyệt kết quả tuyển chọn và ký hợp đồng thực hiện Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN sau khi UBND tỉnh phê duyệt được thông báo đến các tổ chức, cá nhân trúng tuyển, cơ quan chủ quản của tổ chức trúng tuyển và được công bố trên trang tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện các nhiệm KHCN có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện Thuyết minh và nộp về phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ và lý lịch khoa học của chủ nhiệm công trình để trình các Hội đồng xét duyệt.
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phê duyệt

Yêu cầu

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ