Thông tin

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thể thao
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Các bước

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

Hồ sơ

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định thành lập;

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;

(3) Danh sách hội viên;

(4) Địa điểm luyện tập;

(5) Quy chế hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định


Căn cứ pháp lý

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2012

Yêu cầu

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở