Thông tin

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tầng 1, Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời đơn vị tổ chức về việc cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Các bước

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
- 1步:组织者将主持国际会议或研究会政策的申请发给主管人员的代理机构。
- 2 :主管人员在收到档案后,向相关机构和地方收集书籍面意见。被咨询的机关或当地应当自收书面请柬之求1日乄
- :在收到有关部门和地方的所有书籍意见后,主管人员应书面答复组织单位,并共同发送给有关部门和地方。

Hồ sơ

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
要求主持国际会议和研究会政策的正确方式信函,明确定明原因的主题、、预期参与者资金资源来源
:  01套

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
2020 2 21 June 2020/QD-TTg 号决定。

Yêu cầu

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
会不属于2020年2月21日第06/2020/QD-TTg号总决策第3条第1款中关于在越南组织和管理国际会议的国际会议和研究如下:
-
-