Thông tin

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nghiệm vụ khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: trong ngày
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giao nhận

Các bước

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nghiệm vụ khoa học và công nghệ
 

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Chủ nhiệm đề tài, dự án chuẩn bị 03 báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án (bản chính) và bản mềm của báo cáo này nộp cho Phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng quản lý Khoa học tiếp nhận và thẩm định báo cáo theo Biên bản của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh;

3. Bước 3 Trả kết quả
Phòng Quản lý Khoa học chuyển báo cáo khoa học đến 2 cơ quan là Thư viện tỉnh, Thư viện Sở KHCN để lưu giữ và 01 bản lưu tại hồ sơ của Phòng.

Hồ sơ

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nghiệm vụ khoa học và công nghệ
 

Thành phần hồ sơ
1. - Thành phần hồ sơ, gồm: báo cáo chính kết quả thực hiện của công trình KHCN và 01 bản mềm của bản báo cáo.

Căn cứ pháp lý

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nghiệm vụ khoa học và công nghệ

Yêu cầu

Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nghiệm vụ khoa học và công nghệ