Thông tin

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

Các bước

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức KH&CN giải thể trong các trường hợp sau: theo quyết định của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức KH&CN, theo quyết định của người đứng đầu tổ chức KH&CN, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN thì tiến hành các thủ tục sau:
+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức KH&CN phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, người có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan, người làm việc trong tổ chức KH&CN; đồng thời phải niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở chính của tổ chức KH&CN và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về việc giải thể tổ chức KH&CN.
+ Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức KH&CN phải giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm trong tổ chức minh; giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết; giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ (nếu có).
+ Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN về việc giải quyết xong công việc nêu trên; nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký văn bản thông báo; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện

3. Bước 3 Trả kết quả
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức và gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an, cơ quan thuế về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của chức KH&CN.

Hồ sơ

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. + Quyết định giải thể tổ chức KH&CN.
2. + Báo cáo về việc giải quyết xong các công việc theo quy định giải thể.

Căn cứ pháp lý

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

Yêu cầu

Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ