Thông tin

Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động KHCN.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Để đăng ký hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện;

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện;

3. Bước 3 Trả kết quả
Tổ chức đăng ký Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện nhận kết quả tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN; trong trường hợp không đồng ý Sở KH và CN sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).
2. - Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (qui định rõ nội dung, phạm vi hoạt động).
3. - Hồ sơ về trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện, bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm trưởng Chi nhánh, Văn phòng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
+ Lý lịch khoa học theo mẫu
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất

4. - Xác nhận trụ sở chính của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
5. - Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN.

Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
PH LC IV.LÝ LCH KHOA HC CA NGI NG U.doc
PHỤ LỤC VI ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH.docCăn cứ pháp lý

Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Yêu cầu

Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ