Thông tin

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động KHCN.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
 

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KHCN) và phát triển công nghệ (gọi tắt là tổ chức NC và PT), bao gồm cả tổ chức NC và PT có vốn của nước ngoài thành lập vì mục đích phi lợi nhuận và tổ chức dịch vụ KHCN (trừ Doanh nghiệp KHCN) đều phải đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Bước 2 - Bộ phận thẩm định sẽ thẩm định hồ sơ của tổ chức đăng ký hoạt động KHCN.
3. Bước 3 - Thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN là 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đơn vị. Trong trường hợp không đồng ý Sở KH và CN sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
2. - Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức KHCN
4. - Danh sách nhân lực của tổ chức Khoa học và Công nghệ lập theo mẫu quy định và có xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
5. - Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và Công nghệ, bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KHCn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KHCN do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học theo mẫu
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất

6. - Xác nhận trụ sở chính của tổ chức KHCN.
7. - Xác nhận vốn cố định và vốn lưu động của tổ chức KHCN.
8. - Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học (theo mẫu) của tổ chức KHCN

Yêu cầu

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ