Thông tin

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Lĩnh vực: LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Quầy tiếp nhận Hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm PVHCC (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Các bước

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

a) Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Thành phần hồ sơ:

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Căn cứ pháp lý

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Yêu cầu

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Sau thời gian đình chỉ, trung tâm giáo dục thường xuyên khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.