Thông tin

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT. Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo (đối với thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm)

Các bước

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

a) Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

b) Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện.

d) Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Hồ sơ

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thành phần và số lượng hồ sơ:

Đơn phúc khảo của thí sinh.

Căn cứ pháp lý

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Yêu cầu

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Không quy định