Thông tin

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục trung học
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ

Các bước

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

a) Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

b) Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Hồ sơ

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thành phần, số lượng hồ sơ

8.3.1. Hồ sơ bao gồm: Do sở giáo dục và đào tạo quy định.

8.3.2. Số lượng hồ sơ: Do sở giáo dục và đào tạo quy định.

Căn cứ pháp lý

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Yêu cầu

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Không