Thông tin

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục trung học
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Các bước

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

a) Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Hồ sơ

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn xin chuyển trường.

b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Yêu cầu

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Không