Thông tin

Thủ tục Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế dự phòng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan khác
Cách thức thực hiện: Cơ sở điều trị Methadone
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Người bệnh được tiếp tục uống thuốc Methadone tại nhà

Các bước

Thủ tục Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

Bước 1: Người bệnh làm Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 gửi cơ sở điều trị Methadone.

Bước 2: Trường hợp cơ sở điều trị Methadone có đủ người thực hiện việc chuyển thuốc Methadone cho người bệnh thì tiến hành xác minh tình trạnsức khỏe của người bệnh để quyết định việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh tại nhà.

Trường hợp người bệnh không có chống chỉ định, bác sỹ điều trị kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Bước 3: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 4: Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

Giấy giới thiệu ca cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

Đơn thuốc Methadone;

Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

Người giao thuốc trực tiếp chuyển thuốc Methadone và theo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnhký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

A) Thành phần hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Mu số 2 Phụ lục 7: Đơn đề nghị được cấthuốc Methadone tại nhà

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

- Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

- Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone

Yêu cầu

Thủ tục Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà
Không