Thông tin

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý chất lượng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
Lệ phí: Không.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

Các bước

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra văn bản thông báo ý kiến chấp thuận (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn) hoặc không chấp thuận báo cáo kết quả đánh giá an toàn (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung). Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồsơ:

- Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.   

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định

 

Căn cứ pháp lý

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Yêu cầu

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
Không.