Thông tin

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).
Lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý chất lượng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời hạn giải quyết: 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo cáokết quả thực hiện công việc của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Các bước

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

- Tối thiểu 12 tháng trước khi công trình hết thời hạn sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc tổ chức kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và đề xuất phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), xác định thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố; tổ chức gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng đến Trung tâm phục vụ hành chính công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Giải quyết TTHC:

+Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận báo cáo, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnhxem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

        - báo cáo kết quả thực hiện công việc tổ chức kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và đề xuất phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), xác định thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố; tổ chức gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng.

b Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Khôngquy định.

 

Căn cứ pháp lý

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

        - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Yêu cầu

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).
Không.