Thông tin

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Quyết định 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp HuyệnPhòng y tế huyện/Tp/Tx
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện/Tp/Tx.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoặc văn bản từ chối

Các bước

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Quyết định 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014)

Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BYT đến Bộ phận một cửa UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng y tế có văn bản hướng dẫn trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng y tế, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính

+ Địa điểm: Bộ phận một cửa UBND huyện/Tp/Tx

Hồ sơ

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Quyết định 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014)

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT .

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

+ Họp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

+ Quy chế hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.

+ Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

- Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Quyết định 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014)

- Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2011

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Quyết định 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014)

* Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

- Điều kiện về tổ chức: là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;

+ Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

+ Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

+ Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

- Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

+ Bộ nẹp cô định gãy xương;

+ Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;

+ Túi cứu thương;

+ Cáng cứu thương.

- Nhân lực: có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm

- Điều kiện cho địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.