Thông tin

Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3 và A4

Các bước

Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Trình tự thực hiện:

- Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);

- Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4