Thông tin

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương, Số 97 - Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương.
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

Các bước

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01bộ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định, Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 01 (một) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Trường hợp không cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng 01 (một) ngày làm việc, Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương.

Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận nộp lệ phí và nhận kết quả. Nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền của cá nhân đăng ký.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Các giờ hành chính trong ngày làm việc;

+ Địa điểm: Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương, Số 97 - Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT;

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);

- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);

- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

+ Người điều khiển phương tiện vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngoài các chứng chỉ về điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định hiện hành của Nhà nước còn phải có Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật;

+ Người áp tải hàng hóa là thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải được huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.”.