Thông tin

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương, Số 97 - Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương.
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: 600.000 đồng
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Các bước

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, quyết định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương.

Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận nộp lệ phí và nhận kết quả. Nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền của cá nhân đăng ký.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Các giờ hành chính trong ngày làm việc;

+ Địa điểm: Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương, Số 97 - Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư s 21/2015/TT-BNNPTNT;

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 01 bản giấy hoặc bản điện tử

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.