Thông tin

Thủ tục thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ được trợ giá, trợ cước vận chuyển
Lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý giá - công sản
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ.

Các bước

Thủ tục thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ được trợ giá, trợ cước vận chuyển

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Tài chính thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận 02 bộ hồ sơ, đóng dấu tiếp nhận và trả ngay 01 bộ cho tổ chức, cá nhân đồng thời bàn giao 01 bộ cho Văn phòng Sở Tài chính trong thời gian ½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

Thủ tục thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ được trợ giá, trợ cước vận chuyển

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

+ Phương án giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC. Nội dung Phương án giá được quy định chi tiết tại khoản 3, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);

+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;

+  Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ được trợ giá, trợ cước vận chuyển

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Yêu cầu

Thủ tục thẩm định phương án giá hàng hoá, dịch vụ được trợ giá, trợ cước vận chuyển
Không