Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Văn bản của Trung ương 
 

Số ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

45/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

16/11/2010

63/2010/NĐ-CP

Về kiểm soát thủ tục hành chính

8/6/2010

25/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa 258 thủ tục  hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành

02/6/2010

20/2008/NĐ-CP

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

14/02/2008

1064/TTg-TCCV

V/v triển khai thực hiện nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC

23/6/2010

1722/CT-TTg

V/v tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

17/9/2010

8076/VPCP-TCCV

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về thực thi phương án đơn giản hóa TTHC và triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ_CP

8/11/2010

1024/TTg-TCCV

V/v thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP về đơn giản hóa 258 TTHC và phương án đơn giản hóa trên 5000 thủ tục hành chính còn lại

16/6/2010

577/TTg-TCCV

V/v nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

12/4/2010

1699/QĐ-TTg

V/v thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

20/10/2009

30/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

10/01/2007

07/QĐ-TTg

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

4/01/2008

1083/TTg-TCCV

V/v thực hiện Đề án Đơn giản hóa TTHC giai đoạn 2007-2010

11/7/2008

7416/VPCP-TCCV

V/v tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy định về TTHC

15/10/2010

6750/VPCP-TCCV

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác truyền thông Đề án 30

29/9/2009