Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Văn bản của Tỉnh 
 

Số ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

25/UBND-VP

V/v báo cáo danh mục văn bản hết hiệu lực và bổ sung TTHC

7/01/2011

23/BC-TCT

Kết quả thực hiện Công văn số 227/CCTTHC ngày 09/6/2010  của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ

12/10/2010

24 /BC – TCT

Kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính

12/10/2010

166/CV – TCT

thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

11/10/2010

22 /BC – TCT

Kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2010)

26/9/2010

20 /BC – TCT

Kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo tính đến ngày 25/8/2010)

26/8/2010

2233/QĐ-UBND

Về việc thực thi phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các văn bản của UBND tỉnh áp dụng tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

26/8/2010

19/BC – TCT

Kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo tính đến ngày 29/7/2010)

29/7/2010

106 /KH-TCT

Kiểm tra việc công khai và thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo Đề án 30

05/7/2010

1096/UBND-VP

V/v triển khai giai đoạn III, Đề án 30

21/6/2010

13/BC – TCT

Tổng hợp số liệu rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30

20/6/2010

11/BC – TCT

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại tỉnh Hải Dương (Kỳ báo cáo:Từ ngày 01/4 đến ngày 25/5/2010)

28/5/2010

74/CV- TCT

V/v thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

20/5/2010

34/BC–UBND

Kết quả việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

17/5/2010

26 /BC–UBND

Kết quả thực hiện giai đoạn II, rà soát thủ tục hành chính, theo Đề án 30

14/4/2010

494 /UBND-VP

V/v tổ chức rà soát sâu TTHC

29/3/2010

745/QĐ-UBND

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/4/2010

39/CV – TCT

V/v lập danh mục thủ tục hành chính rà soát sâu

15/3/2010

06/BC – TCT

Kết quả rà soát thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo: từ ngày 26/01 đến ngày 23/02/2010)

23/02/2010

199 /UBND-VP

V/v rà soát thủ tục hành chính

5/02/2010

127/UBND-VP

V/v rà soát thủ tục hành chính

26/01/2010

17/BC – TCT

Kết quả thực hiện giai đoạn I, tình hình triển khai giai đoạn II, rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30

26/9/2009

04/BC - TCT

Kết quả rà soát thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo: từ ngày 26/12 đến ngày 25/01/2010)

26/01/2010

30/BC – TCT

Kết quả rà soát thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo: từ ngày 26/11 đến ngày 25/12/2009)

25/12/2009

1782/UBND-VP

V/v nghiêm túc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

8/12/2009

169/CV – TCT

V/v hướng dẫn nâng cao chất lượng rà soát thủ tục hành chính

7/12/2009

26/BC - TCT

Kết quả rà soát thủ tục hành chính (Kỳ báo cáo: từ ngày 26/10 đến ngày 25/11/2009)

27/11/2009

153/CV – TCT

V/v bổ sung mẫu báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính

13/11/2009

156/CV – TCT

V/v xác định danh mục  thủ tục hành chính ưu tiên rà soát

19/11/2009

3578/QĐ-UBND

V/v giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30

9/10/2009

127/PA- TCT

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT Thực hiện giai đoạn II, rà soát TTHC của Đề án 30

9/10/2009

123/CV-TCT

V/v hướng dẫn thực hiện giai đoạn II,  rà soát thủ tục hành chính

29/09/2009

1235/KH – UBND

Thực hiện giai đoạn II, rà soát TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC

4/9/2009

103/KH – TCT

Rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

7/9/2009

3521/QĐ - UBND

Ban hành Kế hoạch truyền thông Đề án đơn giản hóa TTHC  trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010  

Phụ lục

30/6/2009