Quyết định số 1412/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
File