Quyết định số 1415/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
File