Quyết định số 1888/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh
File