Quyết định số 3067/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File