Quyết định 3687/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông
File