Quyết định 1462/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hội thảo, hội nghị quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh
File