Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
2 Thủ tục thành lập hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
5 Thủ tục đổi tên hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
6 Thủ tục hội tự giải thể UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
8 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
10 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
11 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
12 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
13 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
14 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích đột xuất UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
16 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh cho Gia đình UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
17 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích đối ngoại UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
18 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực tôn giáo
19 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực tôn giáo
20 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực tôn giáo
1 2 3 4 5
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 3230/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Quyết định 3208/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 3209/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Quyết định 3160/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
Quyết định 3102/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Quyết định 2971/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 2808/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
Quyết định 2806/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định 2811/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế