Thông tin

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý giá - công sản
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước

Các bước

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Đơn vị đề nghị điều chuyển tài sản nhà nước lập hồ sơ điều chuyển tài sản gửi Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. Nội dung chủ yếu của quyết định điều chuyển tài sản nhà nước gồm:

+ Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển;

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển;

+ Danh mục tài sản điều chuyển;

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước; thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.


Hồ sơ

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị điều chuyển tài sản;

+ Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị tiếp nhận;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 5252/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ng

Yêu cầu

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Không quy định