Thông tin

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý giá - công sản
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Các bước

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Đơn vị đề nghị thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ thanh lý tài sản gửi Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước. Nội dung chủ yếu của quyết định thanh lý tài sản nhà nước gồm:

+ Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý;

+ Danh mục tài sản thanh lý;

+ Phương thức thanh lý tài sản;

+ Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản;

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý phải tổ chức thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

- Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý phải hạch toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính.

+ Địa điểm: Tại Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hồ sơ

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý;

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 5252/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ng

Yêu cầu

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Không quy định